Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identificatie van de Verkoper

De Verkoper is: Blend Paul Van Dinter, Kempenstraat 21, 3650 Dilsen-Stokkem, Limburg, België

 

Artikel 2 – Draagwijdte

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de internet en de telefonische verkoop van artikelen uit het assortiment van “Blend Paul Van Dinter Webshop”.

Door de plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

De overeenkomst dient gesloten worden in het Nederlands. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

 

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

Blend Paul Van Dinter kan ten allen tijde deze voorwaarden wijzigen.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.

Blend Paul Van Dinter is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop

Een bestelling kan geplaatst via blend-paulvandinter.com of telefonisch op het nummer: +32 89 75 46 95

Blend Paul Van Dinter behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
bij overmacht
Artikel 6 – Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

 

Artikel 7 – Betaling
De klant kan zijn bestelling in onze winkel (Wijnhandel Van Dinter, Kempenstraat 21, 3650 Dilsen-Stokkem, Limburg, België ) persoonlijk komen afhalen en ter plaatse betalen. Of per overschrijving de betaling in orde maken waarbij wij na ontvangst de goederen naar u verzenden.
Artikel 8 – Eigendomsoverdracht

De goederen blijven eigendom van Blend Paul Van Dinter tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

 

Artikel 9 – Afhaling – Levering van een bestelling

Afhaling van een bestelling
Bij afhaling dient de klant zijn bevestigings e-mail voor te leggen in het afhaalpunt.

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.

Het artikel wordt maximum 28 dagen beschikbaar gehouden voor de klant in het afhaalpunt.

Indien de klant zijn goederen niet afhaalt binnen de 28 dagen na de bestelling, wordt de bestelling geannuleerd.

Levering:

Blend Paul Van Dinter is wat betreft de leveringen van artikelen uitsluitend actief in België en Nederland. De bestelling wordt enkel aanvaard indien het leveringsadres in België en Nederland gelegen is.

De leveringswijze wordt in de bevestigings e-mail aangeduid.

Bij levering dient de klant bevestigings e-mail voor te leggen aan de chauffeur en af te tekenen voor ontvangst van de levering.

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.

 

Artikel 10 – Verzakingstermijn

De consument heeft het recht aan Blend Paul Van Dinter mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet binnen de 14 kalenderdagen vanaf de afhaling of de levering contact opnemen met “Blend Paul Van Dinter” via een schrijven of een e-mail.

De klant dient tevens binnen dezelfde termijn de artikelen in de oorspronkelijke, onbeschadigde staat, in de originele verpakking en met de originele factuur terug te bezorgen aan Blend Paul Van Dinter.

Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

Binnen 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Blend Paul Van Dinter de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de leveringskost.

 

Artikel 11 – Garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar.

Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat bij de levering van de goederen.

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 2 maanden na vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht vervanging.

Gedurende de voormelde periode verbindt Blend Paul Van Dinter zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is onder meer niet van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid of gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd.

De factuur geldt als garantiedocument. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie vangt aan op de datum van afhaling of de datum van levering.

 

Artikel 12 – Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de afhaling of levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan Blend Paul Van Dinter, op straffe van verval van elk recht.

Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper eveneens telefonisch of per e-mail bij ons terecht.

 

Artikel 13 – Bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd. (RPR: Tongeren)